ESA - Environmental Site Assessment, Phase I, II


Environmental Site Assessment (ESA) predstavuje nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie miesta, podniku, nehnuteľnosti s potenciálnym environmentálnym rizíkom alebo obmedzením, ktoré svojim charakterom by mohlo významne ovplyvniť jeho hodnotu pri kúpe / predaji. Slúži na ochranu potenciálneho kupujúceho, vlastníka nehnuteľnosti alebo úverovej inštitúcie pred nepredvídaným aspektom majetku, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotu alebo predajnosť.

ESA v praxi má dve fázy hodnotenia, pričom prvá označovaná ako ESA - Fáza I sa vo všeobecnosti považuje za prvý krok v procese environmentálneho due diligence a vyhodnocovanie sa uskutočňuje bez kvalitatívnych a kvantitatívnych odberov vzoriek. ESA - Fáza II sa uplatňuje, keď vo fáze I sa identifikuje potencionálne znečistenie a je potrebné jeho overenie vykonaním odberov vzoriek s následným analytickým rozborom.

Štandardy pre hodnotenie spracovala US EPA a sú čiastočne založené na ASTM v štandarde E1527-13.


ESA - Fáza I:

• Identifikácia prevádzkovateľa a zariadenia (technológie).

• Lokalizácia a priestorové vymedzenie.

• Preskúmanie environmentálnych databáz, výskyt nebezpečných a toxických látok, kontaminácie, poškodenie vegetácie.

• Identifikácia a preskúmanie stavebných objektov, materiálov a prevádzkových technológií.

• História využívania lokality.

• Konzultácie s vlastníkmi, susedmi a relevantnými subjektmi

• Priestorová a časová analýza územia z družicových snímok a leteckých fotografií.

• Inšpekcia hodnotenej lokality a prevádzkovej dokumentácie.

• SWOT analýza.

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

ESA - Environmental Site Assessment

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

E-shop - ekológia, havárie, bezpečnosť