Environmentálny due dilligence


Environmentálny due diligence známy v zahraničí ako Environmental Site Assessment (ESA) predstavuje nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie pozemku, areálu, nehnuteľnosti s potenciálnym rizikom kontaminácie alebo iným environmentálnym rizikom, ktoré by mohlo svojim charakterom významne ovplyvniť jeho hodnotu pri kúpe, akvizícii alebo joint venture. Due diligence sa zameriava na udržateľnú budúcnosť firmy a riziká v nadväznosti na jej históriu z pohľadu životného prostredia. Slúži na ochranu potenciálneho kupujúceho, alebo úverovej inštitúcie pred nepredvídaným environmentálnym aspektom, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotu pri kúpe alebo akvizícii.

Environmentálny due diligence v praxi má dve fázy hodnotenia, pričom prvá označovaná ako Fáza 1 sa vo všeobecnosti považuje za prvý krok v procese environmentálneho due diligence a vyhodnocovanie sa uskutočňuje bez kvalitatívnych a kvantitatívnych odberov vzoriek. Fáza 2 sa uplatňuje, keď sa vo fáze 1 (senzoricky, vizuálne) identifikuje environmentálne riziko (kontaminácia v pôde alebo v podzemnej vode, nebezpečné a toxické materiály, prítomnosť kontaminácie v stenách objektov, poškodenie vegetácie) a je potrebné jeho overenie vykonaním odberov vzoriek s následným analytickým rozborom a vyhodnotením. Vo fáze 2 už realizujeme geologické, geochemické alebo geofyzikálne metódy a riešenia.

Štandardy pre hodnotenie spracovala US EPA a sú čiastočne založené na ASTM v štandarde E1527-13.

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku pred environmentálnym rizíkom pri kúpe, akvizícii

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.