Environmentálny due dilligence


Environmentálny due diligence známy v zahraničí ako Environmental Site Assessment (ESA) predstavuje nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie areálu, podniku, nehnuteľnosti s potenciálnym environmentálnym rizíkom alebo obmedzením, ktoré svojim charakterom by mohlo významne ovplyvniť jeho hodnotu pri kúpe / predaji. Slúži na ochranu potenciálneho kupujúceho, vlastníka nehnuteľnosti alebo úverovej inštitúcie pred nepredvídaným environmentálnym aspektom podniku alebo nehnuteľnosti, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotu alebo predajnosť.

Environmentálny due diligence v praxi má dve fázy hodnotenia, pričom prvá označovaná ako Fáza I sa vo všeobecnosti považuje za prvý krok v procese environmentálneho due diligence a vyhodnocovanie sa uskutočňuje bez kvalitatívnych a kvantitatívnych odberov vzoriek. Fáza II sa uplatňuje, keď vo fáze I sa identifikuje potencionálne environmentálne riziko (nebezpečné materiály, kontaminácia) a je potrebné jeho overenie vykonaním odberov vzoriek s následným analytickým rozborom. Vo fáze II sa už uplatňujú geologické, geochemické a geofyzikálne postupy a riešenia.

Štandardy pre hodnotenie spracovala US EPA a sú čiastočne založené na ASTM v štandarde E1527-13.


Fáza I:

• Identifikácia predmetu posúdenia (objekty, technológie, pozemky).

• Preskúmanie environmentálnych databáz, výskyt nebezpečných a toxických látok, kontaminácie, poškodenie vegetácie.

• Identifikácia a preskúmanie stavebných objektov, materiálov a prevádzkových technológií.

• História využívania lokality.

• Konzultácie s vlastníkmi, susedmi a relevantnými subjektmi

• Priestorová a časová analýza územia z družicových snímok a leteckých fotografií.

• Kontrola dokumentácie (voda, odpady, ovzdušie).

Fáza II:

• Geologický prieskum životného prostredia

• Atmogeochemický prieskum

• Geofyzikálny prieskum

• Analýza vzoriek pôdy, vody, materiálov

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny Due Diligence

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia, ...

Enviro Shop

Náš nový eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.