EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie


Účelom EIA je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie. Objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane jej variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom. Dôležitým je určiť opatrenia, ktoré zabránia alebo zmiernia znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia. Tiež EIA umožní získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, máme dlhoročné skúsenosti a odbornú prax s poskytovaním komplexných služieb. Poskytujeme klientom širokú podporu v celom procese EIA, od zastupovania pred orgánmi štátnej správy, cez organizáciu verejných prerokovaní až po prípravu podporných materiálov a realizáciu zeleného PR (public relations).


Ide hlavne o nasledovné činnosti a služby:

• Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zámer / správa o hodnotení / oznámenie o zmene navrhovanej činnosti) pre navrhovanú činnosť - EIA

• Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zámer / správa o hodnotení) pre strategický dokument - SEA.

• Koordinácia a zabezpečenie expertných štúdií (rozptylová, hluková, geologický a radónový prieskum) k navrhovanej činnosti.

• Vypracovanie odborných posudkov k navrhovanej činnosti.

• Komunikácia s miestnymi úradmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými zainteresovanými stranami v procese EIA.

• Vypracovanie a podanie žiadostí.

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku so skrytým environmentálnym rizíkom

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.