Environmentálny audit


Environmentálny audit predstavuje súbor činností, krokov a postupov, ktorými pre spoločnosť vykonávame kompletný audit stavu životného prostredia a posudzujeme súlad s legislatívou ŽP v každej oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ovzdušia. Túto činnosť vykonávame formou jednorázového auditu alebo formou outsourcingu (externého ekológa), kedy spoločnosť takto odbremeníme od požiadavky vlastného ekológa podniku, alebo náročného sledovania a vykonávania legislatívnej povinnosti voči životnému prostrediu.


Odpadové hospodárstvo

- Vstupná analýza aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a vedenej evidencie

- Priebežná kontrola plnenia uložených povinnosti v rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy a legislatívy

- Spracovanie hlásení o nakladaní s odpadmi podľa vyhl. MŽP SR

- Vypracovanie prevádzkových poriadkov

- Vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhl. MŽP SR

- Plnenie povinností voči Recyklačnému fondu

- Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s odpadmi

- Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi

- Návrh možných spôsobov optimalizácie odpadového hospodárstva


Vodné hospodárstvo

- Činnosť vodohospodára

- Vstupná analýza aktuálneho stavu vodného hospodárstva a vedenej evidencie a dokumentácie

- Vypracovanie havarijných plánov, prevádzkových poriadkov, bezpečnostných správ

- Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

- Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami

- Zosúladenie činnosti s legislatívou a príslušnými STN

- Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi

- Návrh možných spôsobov optimalizácie vodného hospodárstva


Ovzdušie

- Vstupná analýza aktuálneho stavu vedenej evidencie, súhlasov, povolení a hlásení na orgány ochrany ovzdušia

- Preverenie zdrojov znečisťovania ovzdušia

- Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia

- Zosúladenie činnosti s legislatívou a príslušnými STN

- Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami

- Návrh možných spôsobov optimalizácie ochrany ovzdušia

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku so skrytým environmentálnym rizíkom

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.