Geologický prieskum životného prostredia

Geologický prieskum životného prostredia (prieskum znečisteného územia) predstavuje metódy a postupy, ktorými sa overuje súčasná úroveň znečistenia záujmového územia a porovnáva sa s prípustnými ID a IT kritériami.. V rámci riešenia geologickej úlohy sa využíva kombinácia viacerých metód z oblasti geochémie, hydrogeológie a geofyziky. Podľa rozsahu znečistenia a vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie sa pri potvrdení kontaminácie zahajuje monitoring znečisteného územia (ak je prekročenie indikačného kritéria). Ak sa predpokladá vysoké ohrozenie zdravia a životného prostredia (prekročenie intervenčného kritéria), je nutné vypracovať analýzu rizika, eventuálne s následnou sanáciou znečisteného územia.


V rámci prieskumu a identifikácii znečistenia sa uskutočňuje:

• Zisťovanie a overenie zdroja znečisťovania, jeho veľkosť a rozsah.

• Vyhodnotenie vývoja znečistenia v podzemnej vode a jeho možné dopady na životné prostredie a zdravie.

• Vykonanie odberov vzoriek pôd, zemín a podzemnej vody a analytický rozbor odobraných vzoriek v akreditovanom laboratóriu. Tieto práce vykonávame aj v rámci environmentálného due diligence, fáza II.

• Identifikácia zdrojov a zdrojové oblasti znečistenia, vymedzenie kontaminačného mraku v zóne nasýtenia.

• Analýza rizika znečisteného územia.

• Posúdenie, návrh a vybudovanie monitorovacieho systému podľa požadovaných podmienok rozsahu znečistenia.

• Posúdenie a návrh možnej sanácie znečisteného územia.


Pre koho vykonávame prieskumy:

- priemyselné podniky

- investori a developeri

- subjekty, ktoré potrebujú overiť, či pôda, horninové prostredie alebo podzemná voda nie sú kontaminované

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku so skrytým environmentálnym rizíkom

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.