Prieskum znečisteného územia, geologický prieskum životného prostredia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia) predstavuje metódy a postupy, ktorými sa overuje súčasná úroveň znečistenia záujmového územia a porovnáva sa s prípustnými limitmi. V rámci riešenia ekologického auditu územia sa využíva kombinácia viacerých metód z oblasti geologického prieskumu, hydrogeológie a geoochémie. Podľa rozsahu znečistenia a vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie sa pri možnom ohrození zahajuje monitoring znečisteného územia (ak je prekročenie indikačného kritéria). Ak sa predpokladá vysoké ohrozenie zdravia a životného prostredia (prekročenie intervenčného kritéria), je nutné vypracovať analýzu rizika, pravdepodobne s následnou sanáciou znečisteného územia.


V rámci prác prieskumu znečisteného územia sa uskutočňuje:

• Zisťovanie a overenie zdroja znečisťovania, jeho veľkosť a rozsah.

• Vyhodnotenie vývoja znečistenia v podzemnej vode a jeho možné dopady na životné prostredie a zdravie.

• Vykonanie odberov vzoriek pôd, zemín a podzemnej vody a analytický rozbor odobraných vzoriek v akreditovanom laboratóriu.

• Analýza rizika znečisteného územia.

• Posúdenie a návrh možnej sanácie znečisteného územia.

• Posúdenie, návrh a vybudovanie monitorovacieho systému podľa požadovaných podmienok rozsahu znečistenia.


Pre koho vykonávame prieskumy:

- priemyselné podniky

- investori a developeri

- subjekty, ktoré potrebujú overiť, či pôda, horninové prostredie alebo podzemná voda nie sú kontaminované

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny Due Diligence

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia, ...

Enviro Shop

Náš nový eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.