O nás


Sme moderná súkromná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2004 a počas toto obdobia sme sa postupne vyprofilovali na stabilného a spoľahlivého partnera pre našich klientov v oblasti environmentálnych a geologických služieb. Naše 20-ročné skúsenosti, ktoré siahajú až do roku 1994 a neustále zvyšovanie odbornej úrovne a profesionality celého tímu sú garanciou zodpovedného, kvalitného a profesionálneho prístupu k zvládnutiu rôznych úloh, projektov a zadaní.

Ciele

Naším cieľom je poskytnúť klientovi komplexné riešenie vrátane odborného poradenstva, profesionálny prístup a najefektívnejšie postupy v zmysle BAI (Best Available Information) a BAT (Best Available Technique). Naše služby a riešenia plne rešpektujú požiadavky klienta za nákladovo efektívne ceny vo všetkých oblastiach poskytovania našich služieb.

Filozófia

Filoófiou našej spoločnosti je vykonávať našu činnosť v duchu fair-play, tvorivo, na vysokej profesionálnej úrovni, s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Naša spoločnosť si vysoko váži kvality životného prostredia, a preto sú naše služby v súlade s touto filozófiou.

Environmentálny prístup

Pracovné postupy a metódy vykonávame tak, aby boli v súlade s ochranou a tvorbou životného prostredia. Používame a aplikujeme výrobky a zariadenia, ktoré sú označované envronmentálnymi symbolmi ECOLABEL, ENERGY STAR, NORDIC SWAN, BLUE ANGEL. Spoločnosť má vyškoleného pracovníka pre systém environmentálneho manažerstva podľa ISO 14 001.

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku so skrytým environmentálnym rizíkom

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.