IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania


IPKZ predstavuje súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

V zmysle požiadaviek pre IPKZ riešime:

• Vypracovanie osobitných podkladov k žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia.

• Východiskova správa - vypracovanie správy o stave znečistenia pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody ( §8 ).

• Overenie stavu, platnosť a aktuálnosť právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydané príslušnými orgánmi vzťahujúcich sa k prevádzke.

• Predbežné prerokovanie a konzultácie k pripravovanej žiadosti pred jej podaním..

• Zabezpečenie potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov v procese IPKZ.

• Inžiniering súhlasných stanovísk a povolení v rámci procesu IPKZ (komunikácia s dotknutými orgánmi, účastníkmi konania a verejnosťou pred zahájením a v procese konania).

• Dopracovanie potrebnej prevádzkovej dokumentácie ku kolaudačnému konaniu ( havarijné plány, prevádzkové poriadky, prevádzkovo-technické parametre a opatrenia zdrojov znečisťovania).

• Zabezpečenie vydania integrovaného povolenia.


Postup v povoľovacom procese IPKZ:

1. fáza - pred začatím konania o integrované povolenie:

- konzultácia

- spracovanie žiadosti

- predbežné prerokovanie žiadosti

2. fáza - konanie o integrované povolenie:

- začatie konania - doručením písomného vyhotovenie žiadosti na SIŽP

- ústne pojednávanie (prípadne aj verejné zhromaždenie občanov)

- zisťovanie podkladu rozhodnutia

- vydanie integrovaného povolenia

3. fáza - oznamovanie povolenia po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia

4. fáza - kontrola dodržiavania znečisťovania ŽP


Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny Due Diligence

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia, ...

Enviro Shop

Náš nový eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.