IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania


IPKZ predstavuje súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

V zmysle požiadaviek pre IPKZ riešime:

• Vypracovanie osobitných podkladov k žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia.

• Východiskova správa - vypracovanie správy o stave znečistenia pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody ( §8 ).

• Overenie stavu, platnosť a aktuálnosť právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydané príslušnými orgánmi vzťahujúcich sa k prevádzke.

• Predbežné prerokovanie a konzultácie k pripravovanej žiadosti pred jej podaním..

• Zabezpečenie potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov v procese IPKZ.

• Inžiniering súhlasných stanovísk a povolení v rámci procesu IPKZ (komunikácia s dotknutými orgánmi, účastníkmi konania a verejnosťou pred zahájením a v procese konania).

• Dopracovanie potrebnej prevádzkovej dokumentácie ku kolaudačnému konaniu ( havarijné plány, prevádzkové poriadky, prevádzkovo-technické parametre a opatrenia zdrojov znečisťovania).

• Zabezpečenie vydania integrovaného povolenia.


Postup v povoľovacom procese IPKZ:

1. fáza - pred začatím konania o integrované povolenie:

Konzultácia, spracovanie žiadosti, predbežné prerokovanie žiadosti

2. fáza - konanie o integrované povolenie:

Začatie konania (doručením písomného vyhotovenie žiadosti na SIŽP), ústne pojednávanie, zisťovanie podkladu rozhodnutia, vydanie integrovaného povolenia

3. fáza - oznamovanie povolenia po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia

4. fáza - kontrola dodržiavania znečisťovania ŽP

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku so skrytým environmentálnym rizíkom

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.