Osvedčenia a certifikáty


Zárukou odbornosti a dosiahnutia toho najlepšieho riešenia sú naše certifikáty a odborné spôsobilosti udelené Ministerstvom životného prostredia a akreditovanými autoritami.

1/ Odborná spôsobilosť na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie (EIA) podľa § 42 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z.z. je oprávnenou osobou.

2/ Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ), ktoré podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. vydalo MŽP SR.

3/ Certifikát pre vzorkovanie pôdy a podzemnej vody vydanej spoločnosťami Ekotechnika, Eijkelkamp (Holandsko) a SAH.

4/ Osvedčenie bezpečnostného technika pre BOZP vydané oprávnenou právnickou osobou pre vzdelávanie podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v neskoršom znení.

5/ Certifikát systému environmentálneho manažérstva - Interný audítor - audit systému v zmysle ISO 14001 a ISO 19011.

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

Žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

Prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

Nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku so skrytým environmentálnym rizíkom

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.