PRIEMYSELNÁ A INŽINIERSKA EKOLÓGIA


Problematikou životného prostredia sa zaoberáme už od roku 1994 a za toto obdobie sme získali okrem cenných skúseností aj veľa nových poznatkov nielen z oblasti ekológie, geológie, bezpečnosti a posudzovania rizík, ale aj z ďalších disciplín z nášho porfólia služieb, ktoré sme aplikovali pri riešení našich zákaziek. Pri realizácii projektov a úloh náš tím a partneri okrem internej spolupráce tiež kooperujú s univerzitnými a akademickými pracoviskami UK, SAV a TU.

EIA

Vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Odborná posudková činnosť.


IPKZ

Vypracovanie žiadosti o vydanie alebo zmenu integrovaného povolenia, spracovanie a vyhodnotenie východiskovej správy.


Geologický prieskum ŽP

Geologický prieskum životného prostredia realizujeme na overovanie znečistenia horninového prostredia, podzemnej vody a pôdy.


Due diligence

Environmentálny due diligence sa zameriava na udržateľnú budúcnosť firmy a riziká v nadväznosti na jej históriu pri kúpe, akvizícii z pohľadu životného prostredia.


Environmentálny audit

Vykonanie auditu vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ovzdušia formou čiastkového alebo komplexného auditu event. outsourcingu.


Posudzovanie rizík

Posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.


Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku so skrytým environmentálnym rizíkom

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.