Inžinierska ekológia


V rámci inžiniersko - ekologických služieb aplikujeme metódy a postupy, ktoré sú orientované na zabezpečenie prevencie a ochrany životného prostredia pripravovaných investičných projektov ako aj v existujúcich podnikoch a ich prevádzkach v priemysle, energetike, poľnohospodárstve v súlade s legislatívou EU a SR. Riešime oblasti, ktoré sa týkajú hlavne problematiky odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ovzdušia, hluku a ich možných vplyvov na životné prostredie.

Okrem základných štúdii (EIA, IPKZ, environmentálny due diligence) zabezpečujeme aj expertné posúdenia ako rozptylová štúdia a hluková štúdia, dopravno-inžinierske posúdenie alebo dendrologiký posudok.

EIA

Vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Odborná pomoc v rámci celého procesu EIA.


IPKZ

Vypracovanie žiadosti o vydanie alebo zmeny integrovaného povolenia a spracovanie východiskovej správy.


Due diligence - enviro

Environmentálny due diligence (ESA) informuje v akom stave sa nachádza spoločnosť z pohľadu životného prostredia pri akvizícii alebo predaji spoločnosti.


Environmentálne škody

Preskúmanie, posúdenie a vyhodnotenie hrozby a vzniku environmentálnej škody prevádzanou činnosťou.


Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny Due Diligence

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia, ...

Enviro Shop

Náš nový eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.