Prevencia a náprava environmentálnych škôd


Riešenie prevencie a nápravy evironmentálnych škôd sa vykonáva v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z pohľadu prevádzkovateľa sa týmto zákonom upravujú jeho práva a povinnosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane znášania s tým spojených nákladov.

V rámci našich služieb poskytujeme kompletné spracovanie dokumentácie a výkon auditu:

• Preskúmanie, posúdenie a vyhodnotenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a vzniku environmentálnej škody prevádzanou činnosťou

• Návrh pre finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu

• Environmentálny audit prevádzanej činnosti

• Základné a podrobné hodnotenie rizika environmentálnej škody

• Zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd pri vykonávanej činnosti

• Vypracovanie analýzy rizika environmentálnej škody.

• Vypracovanie oznámenia o bezprostrednej hrozbe a vzniku environmentálnej škody

• Vypracovanie žiadosti pre príslušný orgán (či došlo k EŠ, návrh opatrení, náklady na preventívne opatrenia).

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny Due Diligence

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia, ...

Enviro Shop

Náš nový eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.