PRIEMYSELNÁ EKOLÓGIA


Problematikou životného prostredia sa zaoberáme už od roku 1994 a za toto obdobie sme získali okrem cenných skúseností aj veľa nových poznatkov nielen z oblasti ekológie a geológie, ale aj z iných vedných disciplín, ktoré sme aplikovali pri riešení našich zákaziek. Pri realizácii projektov a úloh náš tím a partneri okrem internej spolupráce tiež kooperujú s univerzitnými a akademickými pracoviskami UK, SAV a TU.

Inžinierska ekológia

Vypracovanie štúdií, auditov a posudkov v oblasti EIA, IPKZ, environmentálnych manažérskych systémov, prevencie a nápravy enviroromentálnych škôd.


Environmentálna geológia a geofyzika

Prieskum a overovanie kontaminácie pôdy, zemín a podzemnej vody. Prieskum georadarom v ekológii, doprave, stavebníctve.


Monitoring zložiek životného prostredia

Hlavnými zložkami pri monitoringu ŽP sú: hluk, ovzdušie, podzemná a povrchová voda, zeminy, pôda, geologické činitele a biota.


E-shop - priemyselná ekológia a bezpečnosť

Sorbenty, havarijné súpravy, rohože, priemyselné útierky, vybavenie prevádzok a skladov, LOCKOUT TAGOUT systémy, ADR výbava, OOPP


Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny audit podniku

Prevencia a náprava environmentálnych škôd

Environmentálna geofyzika a geológia

Prieskum znečisteného územia

Georadarový prieskum a monitoring

Magnetometria - magnetická susceptibilita

Geotermálna energia, zdroje a využitie

Monitoring životného prostredia

Podzemná voda, pôda, zeminy

E-shop - priemyselná ekológia a bezpečnosť